Översättning och tolkning mellan svenska, italienska och engelska

Konsulttjänster

Verksamheten bedrivs med specialkompetens av Roberto Arnaboldi, som är tvåspråkig och bosatt i Sverige sedan 1968. Med gedigen dokumenterad erfarenhet av språkhantering åtnjuts högsta kundnöjdhet hos myndigheter, företag och privatpersoner p.g.a. tillgänglighet, professionalism, diskretion och inkännande egenskaper.

Roberto Arnaboldi är verksam som professionell tolk och översättare mellan språken svenska – italienska – engelska, samt som Italien/Sverige-konsult åt både företag och privatpersoner. Tidigare anställd (1992 -2013) som översättare/tolk på Italiens ambassad i Stockholm.

Översättning av texter i samband med affärsuppgörelser och transaktioner, arv samt känsligt underlag såsom: rättslig prövning, migration- och asylärenden, medicinska bedömningar. Vidare översätts hemsidor, publikationer, korrespondens m.m.

Professionella, precisa tolkningar leder både individer och företag närmare varandra. Primärt utförs kontakttolkning, alltså på plats. Ifall detta inte är praktiskt genomförbart, p.g.a. akut behov, geografiskt avstånd, tidsbrist, tillämpas distanstolkning via telefon.

Verksamheten erbjuder även konsultation åt företag som önskar etablera och marknadsföra sig i Sverige, samt privatpersoners behov. Erfarenhet finns av t.ex. mediebevakning, korrespondens och vägledning vad avser ansökningar om uppehållsrätt och uppehållstillstånd.

För ytterligare information, priser och offert, v.g. mejla eller ring.